نمایشگاه بین المللی inotex


غزاله موسوی ۱۴۰۰-۰۲-۲۵ 5 دقیقه مطالعه
iOS 14

 

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری inotex
The 10th international innovation and technology exhibition

نمایشگاه بین المللی inotex محل تجمع گسترده ای از موثرترین نقش آفرینان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور (استارتاپ ها، مخترعین، دانشگاه ها، پارک های فناوری، سرمایه گذاران خطر پذیر و….) می باشد که از تاریخ ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در محل پــارک فنــاوری پردیــس برگزار خواهد شد. (جهت دریافت لوکیشن پارک فناوری کلیک بفرمایید)
کیک آنلاین بعنوان استارتاپ مجموعه اکسپوننت جزو ۴۰۰۰ شرکت کننده این نمایشگاه است که با هدف ارائه خدمات پیشرفته و نوآورانه (فروشگاه آنلاین سفارش کیک) در این رویداد حضور داشته و مقدم میهمانان گرامی را در سالن ۲ غرفه ۱۳۹ گرامی میدارد.
مجموعه کیک آنلاین تحت عنوان پلتفرم تخصصی کیک سفارشی به صورت رسمی از تاریخ ۲۹ دیماه ۱۳۹۹ فعالیت خود را شروع کرده است و مشتریان با مراجعه به سایت www.cake-online.com می توانند از بین هزاران مدل کیک از شهرهای مختلف ایران کیک مورد نظر خود را سفارش دهند. (جهت ورود به غرفه مجازی کیک آنلاین کلیک بفرمایید)
نمایشگاه inotex با توجه به شیوع ویروس کرونا به صورت ترکیبی از بخش های حضوری و مجازی و با تغییرات ویژه و امکانات جدید و گسترده برای تمامی مخاطبین قابل استفاده خواهد بود.

دانلود معرفی نمایشگاه inotex

نقشه نمایشگاه

آدرس اینستاگرام inotex

استیج تخصصی اینوتکس

رویــداد اینوتکــس بــا چشــم انداز پیشــرانی در اکوسیســتم نــوآوری و فنــاوری کشــور و بــه منظــور جریانســازی در آن، اقــدام بــه پژوهــش و جمــع آوری اطلاعــات از برتریــن گزارشهــای آینده نگارانــه در دنیـا کـرده اسـت تـا حوزه هایـی کـه بـرای توسـعه اکوسیسـتم اسـتارتاپی اولویـتدار هسـتند از منظـر هــر یــک از ایــن گزارشهــا اســتخراج گــردد. پیــرو بررســیهای انجــام شــده، پنــج حــوزهی کالن دادههــا، ظهــور NBIC ،اینترنــت اشــیاء، رایانــش ابــری و هــوش مصنوعــی بالاترین فراوانـی را در همـه ی گزارش هـای آینده نگارانـه از موسسـات مطـرح بین المللـی بـه خـود اختصـاص داده اسـت کـه نشـان از اهمیـت ایـن پنـج حـوزه در توسـعه ی اقتصـادی کشــورها دارد. بـا توجـه بـه ایـن امـر، اسـتیج تخصصـی اینوتکـس ۲۰۲۱ بـا دعـوت از متخصصـان ایـن پنـج حـوزه، بـه طـور ویـژه بـه آن هـا پرداختـه و ایـن مـوارد را از جنبه هـای مختلـف کسـب وکاری بررسـی می نمایـد.

تور بازدید از ناحیه نوآوری پردیس

پـارک فنـاوری پردیـــس بـه عنـــوان مهمتریـــن و بزرگتریـــن پـــارک فنـــاوری کشـــور تـا کنـون میزبـان بیـــش از ۴۰۰ واحـــد فنـــاور و دانش بنیـــان از بیـــن بیـــش از ۲۰۰۰ متقاضـــی در حوزه هـــای مختلف فناوریهـــای پیشــــرفته بــوده و بــا افــق توســعه ۱۰۰۰ هکتــاری، در صــدد ایجــاد »ناحیــه نــوآوری پردیــس« میباشــد. برگــزاری رویــداد اینوتکــس در محــل پــارک فنــاوری پردیــس، فرصــت مغتنمــی را جهــت بازدیــد عمومــی مخاطبـان از فعالیتهـا، محصـولات و خدمـات کارآفرینـان و متخصصـان مسـتقر در ایـن پـارک بـه ارمغـان خواهــد آورد.

مسیر دسترسی با وسایل نقلیه عمومی

مسیر از تهران به پارک وبالعکس

راهنمای مسیر های حمل و نقل عمومی از تهران به سمت پارک پردیس

مبدا های حرکت از تهران به سمت پارک

مبدا های حرکت از تهران

ساعت حرکت از مبدا های تهران

ساعات برگشت از پارک پردیس

ساعات برگشت از پارک پردیس

برچسب‌ها :